Mga Tuntunin ng Paggamit ng SlotMaker

Huling na-update: 8 / 12 / 2022

PAGSANG-AYON SA MGA TUNTUNIN

Ang website ng SlotsMaker (www.slotsmaker.com) pati na rin ang anumang iba pang media form, channel o mobile application na nauugnay, naka-link, o konektado sa (pansama-sama bilang “Site”), ay bumubuo ng isang legal na umiiral na kasunduan sa pagitan mo (“ikaw”/”mo”) , personal man o sa ngalan ng isang entidad, at SlotsMaker (“kami,” “namin” o “amin”).

Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, kinikilala mo na nabasa mo, naunawaan, at sumasang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi ka pinahihintulutang gamitin ang Site at dapat mong itigil kaagad ang Site.

Inilalaan namin ang karapatang baguhin o ibahin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras at para sa anumang dahilan, sa aming sariling pasya. Ang petsa ng “Huling na-update” ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay ia-update upang ipaalam sa iyo ang anumang pagbabago.

MGA KARAPATAN SA INTELLECTUAL PROPERTY

Ang Site ay ang aming eksklusibong pag-aari, at maliban kung iba ang nakasaad, lahat ng source code, database, functionality, software, web design, audio, video, text, litrato, at graphics sa Site (pansama-sama bilang “Nilalaman”) at ang mga trademark ng logo ( ang “Mga Mark”) ay amin at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark.

Ang Site ay nag-aalok lamang ng Nilalaman at ang mga Mark bilang “AS IS” para sa iyong impormasyon at pribadong paggamit. Maliban kung hayagang pinahihintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Mark ang maaaring ipamahagi, ibenta, isalisensiya, kopyahin, ipapakita, i-upload, i-post, i-transmit, isinalin, o kung hindi man ay pagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin.

MGA PAGSASAKATAWAN NG GUMAGAMIT

Sa paggamit ng Site, sumasang-ayon ka na:

(1) lahat ng impormasyong isinumite mo ay totoo, tumpak at kumpleto; (2) pananatilihin mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at agad na i-update ang naturang impormasyon kung kinakailangan; (3) mayroon kang mga legal na karapatang sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) hindi ka bababa sa 18 taong gulang; (5) kung ikaw ay menor de edad, nakakuha ka ng pahintulot ng magulang.

MGA BAWAL NA GAWAIN

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang-ayon ka na hindi ka:

(1) kukuha ng impormasyon o iba pang nilalaman mula sa Site upang bumuo ng isang compilation ng database o directory; (2) gagawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo ng suporta o magsumite ng mga maling ulat; (3) gagamit ng Site para sa isang negosyo na kumikita; (4) mangha-harass, mang-iinis, mananakot, o magbabanta ng aming mga empleyado o ahente sa pagbibigay sa iyo ng access sa anumang bahagi ng Site; (5) mag-aalis ng anumang copyright ng Nilalaman o iba pang paunawa sa mga karapatang intelektwal.

PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO

Ang seguridad at pagkapribado ng datos ay mahalaga sa amin. Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, sumasang-ayon kang mapamahalaan ng aming Patakaran sa Pagkapribado, na kasama sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Higit pa rito, hindi kami nagbebenta, tumatanggap, o nanghihingi ng impormasyon mula sa mga bata. Aalisin namin ang impormasyon mula sa Site kung malaman namin na sinumang mas mababa sa edad na 18 ay nagbigay sa amin ng personal na impormasyon nang walang pahintulot ng magulang.

MGA PAGWAWASTO

Posible na ang nilalaman ng Site, kasama ang mga paglalarawan nito, pagkakaroon ng mga serbisyo, at iba pang detalye, ay naglalaman ng mga typographical error, o mga kamalian. Pinapanatili namin ang karapatang baguhin o i-update ang impormasyon sa Site anumang oras, nang walang paunang abiso.

MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

Ang anumang mga pinsala, kabilang ang nawalang kita, pagkalugi, pagkawala ng datos, o iba pang mga pinsalang dulot ng iyong paggamit ng Site, ay hindi masasakop ng aming pananagutan o ng aming mga direktor, empleyado, o ahente, kahit na kami ay pinayuhan ng ang posibilidad ng naturang pinsala.

PAGBABAYAD-PINSALA

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, magbayad-pinsala, at isapawalang-sala kami mula sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, paghahabol, o kahilingan, kabilang ang mga makatwirang bayad at gastos ng mga abogado dahil sa (1) paggamit ng Site; (2) paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (3) paglabag sa anumang mga representasyon at warranty na nakabalangkas sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; o (4) anumang iba pang paglabag sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Inilalaan namin ang karapatan sa tanging kontrol ng anumang bagay kung saan obligado kang magbayad-pinsala sa amin, at sumasang-ayon kang tulungan kami sa mga naturang paghahabol na ikaw ang gagastos. Sa sandaling malaman namin ang anumang naturang paghahabol, aksyon, o proseso na saklaw ng bayad-pinsalang ito, gagawa kami ng makatwirang pagsisikap na ipaalam sa iyo.

DATOS NG GUMAGAMIT

Kinikilala mo na hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o katiwalian ng iyong datos, at sa pamamagitan nito ay pinapalaya mo kami mula sa anumang mga paghahabol mo tungkol sa naturang pagkawala o katiwalian.

MGA ELEKTRONIKONG KOMUNIKASYON

Ang mga email, pagbisita sa website at pagsusumite ng online na form ay pawang mga halimbawa ng elektronikong komunikasyon sa amin. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na elektronikong inihahatid namin sa iyo ay tumutupad sa anumang legal na kinakailangan para sa isang nakasulat na form. Bukod pa rito, sumasang-ayon kang tumanggap ng mga komunikasyon mula sa amin sa elektronikong paraan.

MISCELLANEOUS

Ang kumpletong kasunduan sa pagitan mo at sa amin ay kinakatawan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Anumang Mga Tuntunin ng Paggamit na hindi namin naisasakatuparan o ipinatupad ay hindi dapat ituring na na-waive namin. Lahat ng ating mga karapatan at tungkulin ay maililipat anumang oras. Ang anumang pagkawala, pinsala, pagkaantala, o pagkabigong kumilos ayon sa kadahilanang labas ng aming makatwirang kontrol ay hindi namin responsibilidad o pananagutan.

Walang joint venture, partnership, relasyon sa trabaho, o koneksyon ng ahensya sa pagitan mo at sa amin na nilikha dahil sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa iyong paggamit sa Site. Sumasang-ayon ka na ang mga tuntuning ito ay isinulat namin at hindi dapat gamitin laban sa amin.

Bilang resulta ng mga tuntuning ito na nasa elektronikong anyo at ang mga partido dito ay hindi pumirma upang isagawa ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, sa gayon ay isinusuko mo ang anumang mga pagtutol na maaaring mayroon ka.